Algemene voorwaarden 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden en diensten verricht door Marry Trouwborst.

 

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

Marry

Marry Trouwborst in haar functie van BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) dan wel de rol waarin zij zorgdraagt voor de (huwelijks-)ceremonie of andere overeengekomen diensten.

Cliënt

Iedere persoon die met Marry Trouwborst afspraken is overeengekomen, hetzij mondeling, digitaal of schriftelijk met betrekking tot een huwelijk/ceremonie of andere diensten.

Overeenkomst

Elke mondelinge, digitale of schriftelijke opdracht die is verstrekt door cliënt aan Marry Trouwborst evenals elke mondelinge, digitale of schriftelijke aanbieding en/of offerte van Marry Trouwborst die door cliënt is aanvaard.

Offerte

Een prijsopgave van de diensten die Marry Trouwborst aanbiedt op basis van de aangegeven wensen van cliënt.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Het eerste contact met Marry Trouwborst tot en met het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Een overeenkomst  tussen cliënt en Marry Trouwborst komt tot stand na een mondelinge bevestiging of digitaal/schriftelijk akkoord op diensten van Marry voor cliënt. 

 

Werkwijze, honorering en betaling

De prijs die tot stand komt tussen Marry en cliënt, kan per opdracht verschillen. De prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

Voor trouwen in het buitenland wordt altijd een offerte op maat gemaakt.

Bij een wettelijk huwelijk zijn de kosten voor de huwelijksleges evenals de benoeming van BABS voor één dag voor rekening van cliënt. Deze kosten verschillen per gemeente.

Marry rekent reiskosten wanneer de afstand meer dan 25 km bedraagt.  De reiskosten bedragen 0,30 per km gerekend voor iedere kilometer vanaf het correspondentieadres van Marry tot aan het adres van het bruidspaar, de locatie van de bruiloft of andere bestemming die bezocht wordt en terug, of in aanloop naar de opdracht die Marry heeft verkregen. 

Na de mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen cliënt en Marry Trouwborst, ontvangt cliënt een offerte. De offerte dient uiterlijk één week na het voorgesprek ondertekend te zijn geretourneerd aan Marry. De boeking is definitief wanneer de offerte ondertekend is ontvangen. Pas dan reserveert Marry de trouwdatum exclusief voor desbetreffende cliënt.

Met het ondertekenen van de offerte gaat cliënt tevens akkoord met de algemene voorwaarden van Marry Trouwborst.

Tussen de vier en twee weken voorafgaand aan de trouwdatum wordt het overeengekomen bedrag van de offerte gefactureerd. Het bedrag dient uiterlijk 2 dagen voor de huwelijksdatum te zijn voldaan op de bankrekening van Marry Trouwborst. 

Cliënt is aan Marry Trouwborst alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Marry opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Marry de vordering aan derden uit handen geeft.

 

Ongeval/ziekte/calamiteiten

In geval van "overmacht", bv: wanneer de trouwlocatie onverhoopt is afgebrand, de bruid of bruidegom is ernstig ziek, er vanwege  bv. een pandemie geen evenementen mogen plaatsvinden of andere zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk worden gesteld dan kan het nodig zijn om de bruiloft te verplaatsen. Marry zal hier naar alle redelijkheid haar medewerking aan verlenen en bij verplaatsing geen extra kosten in rekening brengen. Wanneer cliënt hierdoor moet besluiten de bruiloft te annuleren dan rekent Marry annuleringskosten volgens onderstaande regeling. In geval van overlijden van één van de partners van het bruidspaar berekent Marry geen annuleringskosten.   

Mocht Marry haar verplichtingen niet kunnen nakomen als gevolg van overmacht zoals bv. een staking, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk worden gesteld dan zal Marry uiterst zorgvuldig zoeken naar vervanging binnen haar netwerk e.e.a. afhankelijk  van de reden van het niet kunnen nakomen van de verplichting, uteraard in overleg met cliënt. Mocht Marry hier niet in kunnen slagen dan kan Marry hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Cliënt kan geen schadevergoeding eisen voor niet geleverde diensten.

 

Annulering

In geval van annulering van de opdracht van cliënt, berekent Marry de volgende annuleringskosten:

  • van 30 dagen tot 14 dagen voor de trouwdatum: 50% van het totaalbedrag;
  • van 14 dagen tot aan de trouwdatum: 80% van het totaalbedrag.

In geval van het verplaatsen van de bruiloft, zoekt Marry samen met cliënt naar een geschikte datum, mits deze binnen één jaar na de oorspronkelijke trouwdatum opnieuw vastgelegd wordt. Mocht er binnen deze periode geen nieuwe trouwdatum zijn vastgelegd, dan factureert Marry alsnog 80% van het totaalbedrag.

 

Aansprakelijkheid

Marry is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de cliënt of voor derden ontstaat als gevolg van door Marry verleende diensten, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld aan de kant van Marry.

De door Marry te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, bedraagt in ieder geval niet meer dan het bedrag van de overeenkomst tussen Marry en cliënt (inclusief BTW).

Voor bruiloften in het buitenland gelden de aanvullende voorwaarden zoals genoemd in de desbetreffende offerte (danwel het begeleidend schrijven bij de offerte). 

 

 

Bruiloft in het buitenland

Ten aanzien van de facturering voor bruiloften in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden. De kosten voor reis- en verblijf worden direct na offerte gefactureerd en dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. Het restantbedrag genoemd in de daarvoor geldende offerte, dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de trouwdatum te zijn voldaan. 

 

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website: www.marrytrouwborst.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die was gepubliceerd ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten met Marry Trouwborst is het Nederlandse recht van toepassing

 

17-2-2022